1299775669filmadatbazis_201103010(1)

Marian godina paraziták

Szito, A. A ponty Cyprinus carpio L. Legjobb eredményt az R ad sugárdózissal kezelt spermával értük el. A mesterséges halszaporítás melynek során hypofízis hormonos injekció hatására általunk meghatározott időben tudunk hozzájutni az ikrás hal érett petesejtjeihez és a teljes hal termékenyítésre érett spermiumaihoz, korlátlan lehetőséget kínál olyan különleges genetikai eljárások bevezetéséhez, amelyek más háziállatok tenyésztési technológiája során nem, vagy csak igen korlátozott mértékben alkalmazhatók.

A szaporítás eredményességét több más produkciósbiológiai folyamat, mint az érett ikra tökéletes ovulációja, a sperma aktív mozgása és termékenyítőképessége, a pontylárvák kelési százaléka, a zsenge ivadék életben maradása határozza meg.

Feielős szerkesztő: Dr. OLÁH JÁNOS. Technikai szerkesztő: TUR I ANDRÁSNÉ. Szerkesztő bizottság:

Ezek sorából a sperma termékenyítőképességének és az ivadék életbenmaradásának javítása jelentős gazdasági eredményt adhat. A különböző besugárzások alkalmazása az életfolyamatok serkentésére különösen a növénytermesztésben ismert. Az állattenyésztésben a haltenyésztés terén hallunk egyre gyakrabban olyan kísérletekről, melyek során röntgen és gamma sugárzás hatását vizsgálták mutánsok előállítására, nagyobb intenzitású sugárdózisok alkalmazásával.

Ilyen céllal Gsányiaz angol Purdoma japán Egami és Hyodo-Taguchia német Schrőder végeztek kísérleteket Rád sugár hatás alkalmazásával. Eredmények A kis dózisú radioaktív sugárzás hatásának vizsgálatához a hazai tógazdasági haltermelésben alkalmazott tükrös pontyot Cyprinus carpio L. Az előre meghatározott sugárdózis ban, R ad ben, R ad ban R ad volt.

A pontyok ivartermékeit, az ikrát és a spermát a tenyészállatok hypofízis hormonos kezelése után 12 órával fejtük le, 22 C-os vízhőmérséklet mellett. Az ikra megtermékenyítését úgy végeztük, hogy az ikrát és spermát sót és karbamidot tartalmazó termékenyítő oldattal leöntve lassan kevertük.

A termékenyített ikrát keltető Zuger üvegekbe helyeztük, ahol állandó vízátfolyás mellett azok három nap múlva kikelésre éretté váltak. Előző két évben a lefejtés és termékenyítés között négy óra, ban hét óra telt el. Bár a lefejtés után a pontysperma termékenyítő hatása fokozatosan csökken, az említett két módszer között a termékenyítés hatásában káros marian godina paraziták nem tapasztaltunk.

marian godina paraziták

A besugárzással nem kezelt kontroll spermát azonos módon szállítottuk a sugárforráshoz. Egy ikrás pontytól mintegy ezer ikrát kaptunk. A lefejt ikrát annyi részre osztottuk, ahány különböző sugárdózissal kezelt spermával, illetve a kezeletlen kontrollal akartuk termékenyíteni.

Az egyes ikramennyiségekre a biztonságos a vastagbél tisztítása olívaolajjal figyelembe véve arányosan azonos mennyiségű spermát tettünk, ml ikrára 5 ml spermát számítva. A termékenyítés utáni második napon ellenőriztük az ikra termékenyülési százalékát SM XX Zeiss stereo mikroszkóp alatt történt számlálással.

A pontylárvákat kikelés után három nappal, a táplálkozás kezdetén nevelő tavakba helyzetük, csoportonként külön. Ősszel a csoportok egyedeit db a bőr felületére égetett jelekkel láttuk el, hogy a további kísérletek folyamán közös tóban marian godina paraziták őket ben és ban megismételve a kísérletet csak az ikra termékenyülési százalékát tudtuk ellenőrizni, mert a kísérleti csoportok elkülönített felnevelésére szabad kísérleti tavak hiányában nem volt lehetőségünk.

Az első tenyészidő végére 86 nap alatt a kísérleti csoportok g átlagsúlyt értek el.

LEGUTÓBBI BEJEGYZÉSEK

A második évben étkezési hal termelő tóban napos tenyészidő alatt g átlagsúlyt értek el a kísérleti csoportok. Az eredmények értékelése A besugárzott spermával termékenyített pontyikra termékenyülési eredményeit az 1.

marian godina paraziták

A három kísérleti év eredményeinek együttes értékelése során szupermarket vastagbél méregtelenítése, hogy a besugárzás nélküli spermával termékenyített ikra termékenyülési százalékaiban jelentős eltérés mutatkozik.

A különbségek részben a különböző anyáktól származó ikra minőségével, részben a termékenyítés során végrehajtott keresztezés életképességre gyakorolt hatásával magyarázhatók.

marian godina paraziták

Minél alacsonyabb a kontroll termékenyülése, amiál magasabb a besugárzással elérhető javulás a kontrolihoz viszonyítva, a termékeny ikraszemek arányának alakulásában. Az eltérő sugárdózisok hatása a vizsgált dózistartományban férgek faja tendenciát mutat R között a termékenyülés százaléka n 6 1.

Más jellegű genetikai kísérletek céljából R ad sugárdózissal kezelt sperma teljesen inaktív, a vele kezelt ikra szabályos termékenyülése nem következik be. Az R ad sugárkezelés mellett mindhárom évben jelentős javulás mutatkozott a sperma termékenyítő hatásában.

A kikelt lárvák között R ad feletti besugárzás esetén a normálistól eltérő torz testalakulású egyedeket figyeltük meg, marian godina paraziták jellegzetes formája a fej és farok rendellenes növekedésében, a gerincoszlop hátirányban meggörbült alakjában nyilvánult meg. Az ilyen lárvák a kelés utáni második és harmadik napon elpusztultak. A torz fejlődési alakok megjelenésének gyakorisága egyenes arányban állt a sugárkezelés intenzitásával.

A tavak eltérő termőképessége miatt a csoportok elsőéves növekedő képességét és életbenmaradási százalékát összehasonlítva jelentős eltéréseket találunk, amelyek valószínű elfedik a besugárzás hatásaként várható különbségeket, így azokat nem is vizsgáltuk. A második marian godina paraziták jelölt ponty csoportok közös tóban nevelve életképességben egymástól eltérő eredményt adtak 2.

Uploaded by

A második éves étkezési hal előállítás időszakában jelentős mértékben megnőtt a besugárzott csoportok életben maradási százaléka. A pontyok súlygyarapodása a lefolytatott kísérletek alapján nem mutatott igazolható javulást. Egami, N. Genetics and mutagenesis of fish. Springer-Verlag, Berlin, p. Purdom, C. Schrőder, J. Stanley, J. The early life history of fish.

Tcherfas, N. Szbornik naucsnüh trudov.

  1. Zsíros máj méregtelenítő kiegészítők
  2. Népújság, by Népújság - Issuu

Genetika i szelekcija rüb. Moszkva, p. Csaknem az öszszes földrészen elterjedt, jórészt az ember háziasító tevékenysége folytán. Napjainkban az egyre fokozódó halhúsigény miatt a ponty tenyésztése is egyre nagyobb mértéket ölt.

A képviselő-testület júliusi ülésén megszavazta a Nánai út felújítását és egy körforgalom megépítését. Ezzel a döntéssel tulajdonképpen felhatalmazta a polgármestert, hogy ezer eurós hitelről tárgyalhasson a bankokkal, a nagyberuházást Párkány ugyanis hosszú lejáratú kölcsönből finanszírozná.

A szükséges népesítő anyagot a pontyok fogságban történő szaporításával nyerik, ugyanakkor a természetes pontyos vizek népesítésére is egyre nagyobb arányban használnak fel tógazdasági körülmények között előállított ivadékot.

A pontyszaporítás az utóbbi időben igen nagy fejlődésen ment át, és várható, hogy a jövőben ez a lambri bélférgek tovább folytatódik.

A továbbfejlődés egyik útja az, hogy a pontyok szaporítását iparszerűvé, marian godina paraziták tesszük; ebben az esetben a tenyésztők programja szerint az év bármely szakában lehet ivadékot előállítani. Ennek a célkitűzésnek az eléréséhez ismerni kell azokat a törvényszerűségeket, amelyek a ponty tágabb értelemben a termofil halak reproduktív folyamatait szabályozzák.

Much more than documents.

Közismert, hogy a vízi szervezeteknél az életfolyamatokat, és közöttük a szaporodásbiológiai folyamatokat is, néhány környezeti tényező döntő mértékben meghatározza. Ezek között kiemelkedően fontos szerepe van a hőmérsékletnek, a tápanyag ellátásnak, és esetenként a víz oldott oxigéntartalmának. A pontyoknál több szerző foglalkozott egy adott környezetben élő populáció szaporodásbiológiájával, többek között a petesejtek ontogenezisével GerbilszkijSolewsJci stb.

Olyan vizsgálatokról azonban csak elvétve olvashatunk, amelyekben a szaporodásbiológiai folyamatok változását kísérletesen meghatározott környezetben elemezték azért, hogy az egyes környezeti tényezők hatását lemérhessék.

Az ilyen munka nehézségei közismertek: igen problematikus és költséges tartósan biztosítani meghatározott és reprodukálható környezeti viszonyokat. A felsorolt szerzők vizsgálatai szerint az ivarszerv kezdemény a peritoneum egy meghatározott területén keletkezik a csontos halaknál Teleosteia peritoneális epithelből Atz Az első ősi varsejtek az ivarszerv kezdemény cortikális részében jelennek meg.

Eredetük vitatott, valószínűleg a peritoneális epithelben alakulnak ki a későbbi ivarszerv helyén, mások szerint amőboid mozgással a szervezet más helyéről vándorolnak oda. Esetenként már az ivarredő megjelenése előtt megfigyelhetők az ősivarsejtek a peritoreális epithelben.

A szerv későbbi fejlődése során az alábbi szerkezeti felépítés alakul ki: az ivarszerv kezdeményt egy vékony peritoreális hártya burkolja. Ez alatt van a kötőszöveti hártya tunika albugineaamelyből lamellák nyúlnak be a lumenbe.

marian godina paraziták

A lamellák kötőszöveti rostokból, kapilláris erekből és a germinális epithelből állanak, és ezeken helyezkednek el az ivarsejtek Gupta Ebben a fejlődési állapotban az ősivarsejtek mindkét nemnél azonosak, a sejtek formája alapján az ivart nem lehet megállapítani.

Az ősivarsejtek a környezetük somatikus helminthophobia adalah nagyobb méretük alapján különíthetők el Hoar Az ősivarsejtek ebben az időszakban mitotikus osztódással szaporodnak, marian godina paraziták gyorsan nő. Az ivar akkor válik elkülöníthetővé, amikor az ovogoniumokat a germinális epithelből származó sejtek körülnövik, és kialakul az elsődleges tüsző primer pholliculus.

A follikuláris sejtréteg neve granulosa, és a petesejtek táplálásában van szerepe Hoar A primer folliculus kialakulásával befejeződik az ovogoniális fázis és megkezdődik a petesejtek plasmájának növekedése a protoplasmatikus szakasz Szuvorov Ebben az időben a mag aránylag nagy. A protoplasmatikus szakaszt később a méretbeli növekedést eredményező szikberakódás követi.

A további fejlődés alatt a trofoplasmatikus növekedés szikberakódás idején a follikulust egy kötőszöveti fibroblasztokból álló második réteg theca is körülnövi Brambell Mivel az egyes sejtcsoportok között citomorfológiailag jelentős különbségek figyelhetők meg, számos szerző igyekezett olyan skálát készíteni, amely segítségével az egyes sejtállapotok azonosíthatók. Ezen törekvés során először Marian godina paraziták állított fel egy megalapozott skálát, amelyet később Kuzminmajd Steopoe et al.

marian godina paraziták

Anyag és módszer Vizsgálatainkat 1 hónapos előnevelt ivadékkal és betelelés előtt álló egynyaras és marian godina paraziták ponttyal végeztük.

Az előnevelés közös medencében történt, C-on, majd 3x db előnevelt ivadékot tartottunk 15, 20 és 25 C-on napig - átfolyóvizes medencékben.

E 1. En faisant ce numéro nos préssentiments se sont trouvé justifiés: eomme il arrive souvant en seienees historiques, dans les pays mentionnés Iı. Ainsi nous avons été amenés a prendre la décision, peut-être trop hardie, de noııs adresser aux spéoialistes hongrois des littératures des pays de l'EurOpe de l'Est. Quant a Oertaines littératııres bulgare, ehéehoslovaque, bielorusse, ukrainienne, arménienne, georgienne, estonienne, Oelle des pays Ouraliens ainsi que les arts dramat-iques russes nous avons trouvé des spéeialistes qui ont bien voulu répondre a notre appel. Pour les autres littératures nous nous sommes vu obligés de recourir aux publieations parues dans la presse spécialisée.

Marian godina paraziták medencék vizének hőmérséklete C-ot változott. Táplálékként étvágy szerint Tubifexet biztosítottunk. Az etetést úgy végeztük, hogy mindig volt bizonyos mennyiségű élő Tubifex a halak előtt. Az idősebb egy és kétnyaras korosztályok betelelés előtti állományokból, november hónap folyamán kerültek vizsgálatra db 80 g-os nagy egynyaras pontyot tartottunk 15, 20 és C-on napig.

Ezeket a csoportokat szintén étvágy szerint etettük, teljes értékű táppal, illetve hetenkénti kiegészítésként Tubifex-szel.

A medencékben levő víz itt is kb.

A kétnyaras pontyok vizsgálatánál C-os vízhőmérséklet mellett db átlagosan g-os halat tartottunk medencénként. Takarmányozásuk az egynyaras csoporthoz hasonlóan történt. A különböző kezelésekben élő halakból időszakonként mintát vettünk, súlyát megmértük és amennyiben a petefészek mérhető volt, meghatároztuk az érettségi koefficienst is. Megvitatás A kísérletek eredményeit az 1 6. Az előnevelt pontyokkal kapcsolatos vizsgálatok során megállapítottuk, hogy az egyhónapos hal a 15 C-os hőmérsékletet igen nehezen viseli el.

A kísérlet kezdetén az ivarmirigyekben levő ivarsejtek gametogonium állapotban voltak. A napig tartó kísérlet végére csaknem napfok hatására megjelentek a II.

Melegebb hőmérséklet mellett már napfok alatt az ovociták nagy többsége a II. A 20 C-on tartott csoport anyagcsere-folyamatai az előzőhöz viszonyítva lényegesen gyorsabbak voltak, amit az jelez többek között, hogy a kísérlet végére a túlélő marian godina paraziták 5 példányok elérték a 90 g-ot. Ezen csoport testsúlya az előző csoporthoz képest hatszorosra növekedett. A napos időszak elteltével már jelentős arányban figyeltük meg a III.

Ön tudja, milyen sebességgel vezethet a Palicsi úton?